Betty Chimney Australian, Yankunytjatjara, b. 1957