Kirsty Burgu Australian, Worrora, Ngarinyin, b. 1972